6 Cupcake như mẫu : thông tin thay đổi của khách *Nhờ em thay đổi 2 chi tiết đánh dấu giúp chị: - cupcake co tên, em bỏ luôn bài điểm 10 và đổi thành tên: Cô, Tường Vân, 26.01.23 (mỗi dấu phẩy là xuống dòng), chữ màu đỏ như mẫu. - cupcake có cây bút tím, em giữ nguyên chồng sách, đổi cây bút tím thành chữ: VAS 3/2 (màu đỏ) - Tiny Pretty Cake

6 Cupcake như mẫu : thông tin thay đổi của khách *Nhờ em thay đổi 2 chi tiết đánh dấu giúp chị: – cupcake co tên, em bỏ luôn bài điểm 10 và đổi thành tên: Cô, Tường Vân, 26.01.23 (mỗi dấu phẩy là xuống dòng), chữ màu đỏ như mẫu. – cupcake có cây bút tím, em giữ nguyên chồng sách, đổi cây bút tím thành chữ: VAS 3/2 (màu đỏ)

6 Cupcake như mẫu : thông tin thay đổi của khách *Nhờ em thay đổi 2 chi tiết đánh dấu giúp chị: – cupcake co tên, em bỏ luôn bài điểm 10 và đổi thành tên: Cô, Tường Vân, 26.01.23 (mỗi dấu phẩy là xuống dòng), chữ màu đỏ như mẫu. – cupcake có cây bút tím, em giữ nguyên chồng sách, đổi cây bút tím thành chữ: VAS 3/2 (màu đỏ)

SẢN PHẨM BẠN VỪA XEM